Geothermie en energie

Sinds een tiental jaren koestert Talboom Milieu de ambitie om zijn kennis van de bodem en de ondergrond ook in te zetten en uit te breiden naar energie-gerelateerde projecten. In deze huidige tijden waarin omwille van de klimaatveranderingen en schaarste aan natuurlijke grondstoffen de druk op hernieuwbare energievormen steeds vergroot, wil Talboom binnen zijn domein ook zijn bijdrage leveren.

Talboom Milieu wil met zijn ‘ondergrondse expertise’ maximaal inzetten op het potentieel dat de bodem en de diepere ondergrond te bieden heeft, zowel op grotere als op kleinere schaal.

Bron: Geoheat.app
Bron: Geoheat.app

Geothermie

Afhankelijk van de geologische omstandigheden stijgt de temperatuur in de ondergrond in meer of mindere mate met de diepte. Globaal gezien stijgt de temperatuur met ca 3°C per 100 m vanaf het oppervlak. Met behulp van het aanwezige grondwater in de ondergrond kan de warmte tot het oppervlak getransporteerd worden. Op basis van het verwachte potentieel kan de geëxploiteerde energie worden aangewend als warmtebron of omgezet tot elektriciteit.

In een typische haalbaarheidsstudie worden een aantal basisaspecten van zowel de ondergrond (energiebron) als de energievraag (verbruiker) nader bekeken:

Energiebron:

    o Beschikbare gegevens van de diepere ondergrond;

    o Geologische geschiedenis;

    o Diepte van watervoerende lagen;

    o Eerste inschatting van het potentieel;

    o Eerste inschatting van de financiële aspecten;

    o Vergunningstechnische aspecten;

    o Etc…

Verbruiker:

    o Aard en grootteorde van de energievraag;

    o Huidige energieverbruiksprofiel;

    o Mogelijkheden tot clustering;

    o Vergunningstechnische aspecten;

    o Inschatting investerings- en onderhoudskost.

Op basis van deze haalbaarheidsstudie kan een gepast concept worden ontworpen. 

Zowel in Vlaanderen, België als daarbuiten worden de mogelijkheden van geothermie vaak nog onderbenut. Bij een grote energievraag kan het potentieel in de “diepe ondergrond” worden aangesproken, anderzijds kan het potentieel op geringere diepte voldoende zijn als “groene warmtebron”. Geothermie biedt namelijk een aantal uitgesproken voordelen als alternatieve energiebron: 

    - constante energiebron, zonder intermitterende energieproductie; 

    - Voorspelbare vermogens (in tegenstelling tot zonne-energie en windenergie);

    - zeer beperkte inname van kostbare oppervlakte;

    - grote vermogens per installatie i.v.m. andere hernieuwbare energiebronnen;

Talboom Milieu is met haar expertise de geschikte partner om deze geothermische systemen te ontwerpen: 

    - Bent u geïnteresseerd in meer details omtrent dergelijke toepassingen, maar heeft u geen idee of dit voor uw situatie haalbaar is?  

    - Staat u aan de vooravond van een uitbreiding of een grondige aanpassing van uw energievoorziening binnen uw bedrijf?

Vul dan gerust ons contactformulier in, dan wordt u aansluitend gecontacteerd door één van onze consulenten om dit samen verder te bekijken. 


Bron: Groene-rekenkamer.nl

Energieopslag in de bodem

Een meer bekende toepassing van het geothermische potentieel van de bodem, betreffen een KWO (koude-warmteopslag) of BEO (boorgatenergieopslag) waarbij gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheden van de bodem om warmte of koude op te slaan op beperkte of middelmatige diepte.

Een ‘ondergrondse warmtebatterij’ fungeert als energiecentrale voor een bedrijf, woonproject of residentie, waarbij aardgaskosten vervallen en op termijn een aanzienlijke besparing teweegbrengt.

Op basis van het juiste design, zowel ondergronds als bovengronds, wordt hierbij een optimalisatie voorzien om de seizoenale warmte en koude optimaal te benutten.

In combinatie met een juist gedimensioneerde warmptepomp, wordt de overtollige warmte in de zomer (door koeling) gestockeerd in de bodem en in de winter aangewend als warmtebron, anderzijds worden in de zomer de koudere temperaturen uit de bodem ingezet om een zeer efficiënte koeling te verkrijgen. Op de meeste locaties in Vlaanderen is een dergelijk systeem mogelijk aangezien zij in een ruime variatie van ondergronden optimaal kunnen functioneren.

Talboom Milieu is met haar expertise de geschikte partner om deze geothermische systemen te ontwerpen.

    - Bent u geïnteresseerd in meer details omtrent dergelijke toepassingen, maar heeft u geen idee of dit voor uw situatie haalbaar is?

    - Staat u aan de vooravond van een uitbreiding of een grondige aanpassing van uw energievoorziening binnen uw bedrijf?

    - Overweegt u voor de komende hete zomers koeling te installeren en wilt u een duurzaam, energie-efficiënt alternatief?

Vul dan gerust ons contactformulier in, dan wordt u aansluitend gecontacteerd door één van onze consulenten om dit samen verder te bekijken.


Bron: Euroheat.org

Warmtenetten en groene warmte

Bij het concept van “warmtenetten” wordt de warmte (of koude) vanuit een warmtebron (of koudebron) verder gedistribueerd via een net van leidingen naar een aantal woonblokken, woonwijken of residenties, kantoren. Een collectieve energiebron zal hierbij in vele gevallen een verhoging van de energie-efficiëntie en energiekost opleveren.

Zowel de energiebron als de energieafnemer kunnen verschillende vormen aannemen:

    - Een bestaande energiebron met een constante hoeveelheid restwarmte (bedrijf, verbrandingsoven, etc) waarbij de restenergie via een warmtenet verder wordt gedistribueerd naar de gebruiker;

    - Een woonproject, cohousing, woonwijk, woonblok waarbij wordt gekozen voor een collectief verwarmingssysteem op blokniveau, wijkniveau, waarbij de energiebron nog wordt gekozen. Geothermie kan hiervoor de ideale energiebron zijn, onder voorbehoud van de geologische omstandigheden.

Om zulke initiatieven alvast op weg te helpen en bouwheren, ondernemers, ontwikkelaars en besturen een aanknopingspunt te bieden, wordt sinds 2015 door Vito een warmtekaart opgemaakt (in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap). Daarin worden locaties met een overschot aan warmte aangeduid zodat geschikte ‘consumenten’ van warmte hierop kunnen inspelen. In een aantal Vlaamse gebieden wordt die restwarmte reeds aangewend als energiebron bij een aanpalend bedrijf, residentie etc…

De koppeling van een collectieve warmtebron via een warmtenet als ‘transport”mechanisme heeft namelijk een aantal uitgesproken voordelen:

    - recuperatie van zowel energie (die anders onbenut blijft) als kost. De “leverancier” verkoopt zijn restwarmte;

    - constante warmtebron aan vastgelegde prijzen;

    - lagere individuele investering en vaste onderhoudskost;

Talboom Milieu is met haar expertise de geschikte partner om een haalbaarheidstoets omtrent dit topic uit te voeren. Immers, elke situatie is anders en vergt een andere aanpak.

    - U heeft zelf een bedrijf met een systematische hoeveelheid restwarmte en bent u dit concept wel genegen?

    - U bent van plan een middelgroot tot groot woonproject te realiseren en u vermoedt dat er restwarmtebron nabij is?

    - U bent een lokale overheid en u heeft een goed overzicht en contact met ondernemers, projectontwikkelaars en u ziet wel potentieel in dit concept op gemeentelijke niveau?

Vul dan gerust ons contactformulier in, dan wordt u aansluitend gecontacteerd door één van onze consulenten om dit samen verder te bekijken.

Contacteer ons