PrivacybeleidIn het kader van de uitoefening van haar taken verzamelt Talboom Milieu afdeling van Promek NV persoonsgegevens van derden. Hierdoor is Talboom Milieu afdeling van Promek NV verwerkingsverantwoordelijke. Er worden enkel persoonsgegevens verwerkt als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld te kunnen verrichten en dit voor gerechtvaardigde doeleinden op basis van rechtmatige verwerkingsgronden. Talboom Milieu afdeling van Promek NV draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden. Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Talboom Milieu afdeling van Promek NV verzamelt persoonsgegevens voor de uitvoering van studies zoals bodemonderzoeken, opstellen bodemsaneringsprojecten, uitvoeren bodemsaneringswerken, uitvoering studies grondverzet, uitvoering studies waterbodem, uitvoering milieucoördinaties, opstellen milieuvergunningsaanvragen, uitvoering sloopopvolgingsplannen,… etc.
We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
De gebruikte persoonsgegevens behoren tot de volgende categorieën: identificatiegegevens, kadastrale gegevens, historieken, huidige toestanden, huidige activiteiten, toekomstige toestanden, toekomstige activiteiten, verontreinigingstoestanden, rijksregisternummers, beeldopnamen, plannen.
De door ons bedrijf verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsdiensten en individuen of organisaties in directe relatie met Talboom Milieu. De gegevens worden minstens bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Er wordt bij de bewaring steeds rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.
Elke betrokkene heeft ten allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, te laten aanpassen, de verwerking ervan te laten beperken of bezwaar tegen de verwerking aan te tekenen, te laten overdragen of te laten verwijderen tenzij dit onder de uitzonderingen valt binnen de GDPR.
Tevens heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België (https://www.privacycommission.be).
Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kunnen de bovenstaande rechten uitgeoefend worden betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Talboom Milieu:

• Een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Talboom Milieu afdeling van Promek NV, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs

• Een e-mail naar milieu@talboom.be

Contacteer ons