Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN TALBOOM MILIEU AFDELING VAN PROMEK NV

1. Algemeen

Alle opdrachten en werkzaamheden van TALBOOM Milieu worden, behoudens schriftelijk anders overeengekomen, slechts aanvaard en uitgevoerd volgens de hierna vermelde voorwaarden welke de opdrachtgever geacht wordt te kennen en te aanvaarden. Indien één of meerdere artikels van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, blijven de andere artikels onverminderd van toepassing.

Gerapporteerde gegevens mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruik van deze gegevens – hetzij door de opdrachtgever hetzij door derden – geschiedt op eigen risico.

2. Offerte

Iedere door TALBOOM Milieu uitgebrachte offerte is vrijblijvend en heeft, behoudens andersluidend schriftelijk beding, een geldigheidsduur van 90 kalenderdagen. Elke opdracht dient schriftelijk bevestigd te worden.

3. Taakopvatting

Alle opdrachten en werkzaamheden uitgevoerd door TALBOOM Milieu, haar aangestelden of onderaannemers, houden enkel een middelenverbintenis in en impliceren – behoudens anders overeengekomen – geen resultaatsverbintenis.

TALBOOM Milieu verbindt er zich toe elke haar toegekende opdracht met de meeste zorg en volgens de op dat moment geldende regels uit te voeren. Beide partijen verbinden er zich toe alle vertrouwelijke informatie – eigen aan één der partijen en verkregen in de uitvoering van de opdracht - voor zich te houden.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever verbindt er zich toe TALBOOM Milieu tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen kosteloos over te maken, nodig om de opdracht naar behoren te kunnen vervullen.

Teneinde TALBOOM Milieu toe te laten de opdracht adequaat te kunnen voorbereiden, dient de opdrachtgever zich voorafgaandelijk van de juistheid van de door hem meegedeelde informatie te vergewissen. Alle gevolgen (boete, schade, …) t.g.v. onjuiste, onvolledige en/of laattijdige mededeling door de opdrachtgever ressorteren onder diens verantwoordelijkheid.

De opdrachtgever draagt zorg voor alle toelatingen die TALBOOM Milieu nodig kan hebben voor het betreden van de terreinen en de werken uit te voeren. Hij zal de aangestelden van TALBOOM Milieu alle noodzakelijke faciliteiten verlenen om hun opdracht op een verantwoorde en veilige manier te kunnen volbrengen.

De opdrachtgever blijft daarbij steeds verantwoordelijk voor het gebruik van eventueel door hem ter beschikking gestelde technische hulpmiddelen, ook al zijn deze geen eigendom van hem.

5. Onvoorziene omstandigheden

Indien de opdrachtgever één of meerdere verplichtingen niet nakomt, staat het TALBOOM Milieu vrij alle lopende overeenkomsten zonder verwijl te verbreken. Hierbij kan TALBOOM Milieu niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, hetzij aan opdrachtgever, hetzij aan derden.

Als het uitvoeren van een project om welke reden dan ook (staking, brand, aanslagen, beslag, …) onmogelijk blijkt, en de opdrachtgever nalaat TALBOOM Milieu hiervan tijdig in te lichten, zullen de reeds gemaakte kosten buiten de overeengekomen offerteprijs gefactureerd worden.

Het volstaat hierbij dat de contractpartij die door dergelijke omstandigheden getroffen wordt, dat aan de andere partij meldt. Onder geen enkel beding impliceert dit artikel een verplichting om het onvoorspelbare en/of onvermijdelijke karakter hiervan aan te tonen.

De opdrachtgever zal TALBOOM Milieu vrijwaren voor aanspraken van derden t.g.v. schade ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst. Overschrijding van opleveringstermijnen - anders dan in gevallen van opzet of grove schuld van TALBOOM Milieu – geeft de opdrachtgever nooit het recht schadevergoeding en/of korting te vorderen.

6. Honorering

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn ten laste van de opdrachtgever.

De factuur wordt geacht te zijn aanvaard indien deze binnen acht dagen na factuurdatum niet per aangetekend schrijven werd geprotesteerd.

De betalingen dienen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum toe te komen op een door TALBOOM Milieu aangeduide financiële rekening.

Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5% per maand op het factuurbedrag, evenals een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van EURO 125,00.

7. Geschillen

TALBOOM Milieu meldt de opdrachtgever, hetzij per post, hetzij digitaal, hetzij door oplevering van het rapport, de volledige uitvoering van de opdracht.

Eventuele klachten dienen schriftelijk en per aangetekende post binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van voormelde kennisgeving aan TALBOOM Milieu kenbaar gemaakt te worden, met een duidelijke omschrijving van de gebreken en/of opmerkingen. Bij gebrek aan voormelde opmerkingen wordt TALBOOM Milieu geacht haar opdracht naar behoren te hebben uitgevoerd en kunnen geen veranderingen meer worden aangebracht.

Alle overeenkomsten met TALBOOM Milieu worden beheerst door het Belgische Recht. Eventuele geschillen kunnen slechts aanhangig gemaakt worden in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. 

8. Privacy

In het kader van de uitoefening van haar taken verzamelt Talboom Milieu afdeling van Promek NV persoonsgegevens van derden. Hierdoor is Talboom Milieu afdeling van Promek NV verwerkingsverantwoordelijke. Er worden enkel persoonsgegevens verwerkt als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld te kunnen verrichten en dit voor gerechtvaardigde doeleinden op basis van rechtmatige verwerkingsgronden. Talboom Milieu afdeling van Promek NV draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden. Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Talboom Milieu afdeling van Promek NV verzamelt persoonsgegevens voor de uitvoering van studies zoals bodemonderzoeken, opstellen bodemsaneringsprojecten, uitvoeren bodemsaneringswerken, uitvoering studies grondverzet, uitvoering studies waterbodem, uitvoering milieucoördinaties, opstellen milieuvergunningsaanvragen, uitvoering sloopopvolgingsplannen,… etc.

We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruikte persoonsgegevens behoren tot de volgende categorieën: identificatiegegevens, kadastrale gegevens, historieken, huidige toestanden, huidige activiteiten, toekomstige toestanden, toekomstige activiteiten, verontreinigingstoestanden, rijksregisternummers, beeldopnamen, plannen.

De door ons bedrijf verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsdiensten en individuen of organisaties in directe relatie met Talboom Milieu. De gegevens worden minstens bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Er wordt bij de bewaring steeds rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.

Elke betrokkene heeft ten allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, te laten aanpassen, de verwerking ervan te laten beperken of bezwaar tegen de verwerking aan te tekenen, te laten overdragen of te laten verwijderen tenzij dit onder de uitzonderingen valt binnen de GDPR.

Tevens heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België (https://www.privacycommission.be).

Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kunnen de bovenstaande rechten uitgeoefend worden betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Talboom Milieu:

• Een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Talboom Milieu afdeling van Promek NV, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs

• Een e-mail naar milieu@talboom.be


Contacteer ons